آغاز حرکت برای آزادی ایران لشگری از دل جنگلهای مازندران


 آغاز حرکت برای آزادی ایران لشگری از دل جنگلهای مازندران


اینک گروهی از نیروهای جوان سرزمین اهورایی در زمانه ای سخت که سرشار ازبیدادگری و ستم هست آماده اند تا در گرفتن حق اساسی و رسیدن به آزادیتلاش و مبارزه ای جانانه نمایند و بر این رزم جوانمردانه شان پیمان بستهاند تا پیروزی بر دشمنان و شنیدن شمیم و اوای ازادی کوتاه نیایند و ازپای نایستند...گروهی که همواره کردار نیک انجام دادند اما بدخواهان آنها را بدکیش خواندندهمانانی که در بامدادان آوای ستایش پروردگارشان راسر دادند اما پارهکنندگان رشته های دین آنها را بدنام خواندندهمانهایی که از سیاست و دورویی خود را بر حذر داشتند اما ریاکارانخواستار گرفتار کردنشان در فتنه ها شدندجوانانی که در اندیشه زنده نگاهداشتن  زبان و فرهنگ اصیل میهن خویش بودنداما دشمنان فرهنگ و زبان این سرزمین آنها را فریب خورده خطاب کردند جوانمردانی که از همه توان و نیروی خود در یاری رسانی به درماندگان وحادثه دیدگان استفاده کردند
 اما این کردار نیکشان در دیدگان اهریمنان بسناخوشایند بودآری در سرزمینی که نادان گرامی و دانشمند لب فروبسته است بهترین آداب وکردار را انحراف میخوانند و پاکترین جایگاه در سرزمین پاک ایران را خانه دشمنان میگویند چه تلخ است نگریستن به زمانه ای که جوانان پیر و پیران فرسوده گشته اندراستگویان را دروغگو میخوانند و دروغگویان بر مسند نشسته اندآری ما از تبار آزادگان و فرزندان سرزمین ایرانیمسالهای که در قطعه ای سبز از سرزمین سبزمان با اندیشه ای نیک و کرداریشایسته در تلاشیم و عمر و زندگانی مان را آمیخته با رفتار و کردار پاکنموده ایم و در جایگاهی نیک که بنام زیبای رزمگاه کماندو ایران است گردآمدیم و از قوم و قبیله ای از سرزمین ایران دستان مهر و دوستی و همبستگیرا فشرده ایم تا نه در گفتار و شعار بلکه در عمل و کردار جایگاه بزرگ وبلند  ایران را نمایان سازیم .

2 نظرات:

ناشناس گفت...

برای آزادی باید جنگید. حتی اگر جان و مالمان را بدهیم باز هم برای دفاع از وطنمان و باز ستاندن حقمان از دژخیمان مردانه در راه آزادی قدم میگذاریم و در برابر سختی ها قد خم نمیکنیم.
به امید آزادی

ناشناس گفت...

molayan tanha ba zor nabod mishavand vaghean bayad jangid.iran ra ba zor az rejem molayan pas migirim