درود بر کوروش بزرگ

درود بر کوروش بزرگ

 

شهرياري که نداند شب مردمانش چگونه به صبح ميرسد
گورکن گمنامي است که دل به دفن دانايي بسته است
مردمان من امانت آسمانند بر اين خاک تلخ
مردمان من خان و مان من اند
کوروش بزرگ

0 نظرات: