تخریب غیرقانونی و وحشیانه جنگل توسط دادستان سوادکوه

دادستان سوادکوه بدون در نظر داشتن حفظ محیط زیست و بدون حکم قانونی دستور تخریب چند هکتار از جنگل را صادر نمود که بلافاصله و در فاصله چند ساعت چندین دستگاه سنگین راهسازی با حمایت گارد ویژه نیروی انتظامی اقدام وحشیانه ای در تخریب جنگل برای عبور نیروهای متجاور به روستایی که فاقد روستا بوده نمودند این اقدام ناجوانمردانه با پوشش وسیع امنیتی و انتظامی برای راه عبور خودروهای زرهی به رزمگاه کماندو ایران صورت پذیرفت که هزاران درخت کهنسال و صنعتی نابود گشته است این در حالی است که سالها روستاییان این روستا از یک مسیر عبور و جاده ارتباطی محروم بوده اند و مسئولین به بهانه حفظ جنگل از بهره برداری چند صد متر از جنگل جهت عبور ضروری خودداری کرده بودند از طرفی همچنان چند روستا در سوادکوه در محاصره نیروهای امنیتی و انتظامی قرار دارند و حتی از انتقال و حمل مواد غذایی و دارویی جلوگیری میشود

0 نظرات: