اینجا رزمگاه کماندو ایران در سکوت مرگبار رسانه ای


وقایع درد ناک و نبرد نا برابر رزمگاه کماندو ایران با نیروهای بیرحم حکومتی در سکوت مرگبار رسانه ها جایگاهی پاک که با بیش از دو دهه فعالبت ارزشمند در راستای نگهداشتن فرهنگ پاک سرزمینمان با افتخار پیش رفت و در قلوب جوانان و خانواده های بسیاری جای گرفت همان که یاد آور حماسه سرایان تاریخ و فرهنگ پر بار این مرز و بوم است
براستی که اگر پیشنهادهای حکومتی ها را میپذیرفت و با آنان در سرکوب مردم شرکت میکرد مانند برخی رشته های رزمی این همه سختیها را متحمل میشد همان پیشنهاده همکاری که بسیاری از رشته های رزمی پذیرفتند و رو به روی مردم ایستاند اما نیروهای رزمگاه کماندو ایران نه تنها ننگ مقابله با مردم را نپذیرفتند بلکه محکم بر احداف والایشان ایستادند حبس و انفرادیها کشیدند ناجوانمردیها دیدند از حقوق اجتمتعی محروم شدند اما اغتخار آزاد بودن و آزاده زیستن را از تاریخ برای این ایستادگی و مقازمت خود ثبت کردند
درودی بی پایان بر همت والای این دلیر مردان عرصع رزم و هنر و ایستادگی ، جای بسی تاسف فراوان است که رسانه های مستقل به هر دلیلی از انتشار اخبار فرزندان ایران خوداری میکنند هجوم وحشیانه نیروهای گارد به رزمگاه کماندو ایران خبر بسیار مهمی بود که برخی از این رسانه ها نتوانستند پوشش دهند

0 نظرات: